பால்வினை

More: தடுப்பு , ஹெர்பெஸ் , நோய் கண்டறிதல் , HPV என்பது , காரணங்கள் & ஆபத்து காரணிகள் , மேலும் எஸ்.டி.டி. , வாழும் , சிகிச்சை , கிளமீடியா , வெட்டை நோய் , சிபிலிஸ் , அறிகுறிகள்