புற்றுநோய்

More: நுரையீரல் புற்றுநோய் , மார்பக புற்றுநோய் , பெருங்குடல் புற்றுநோய் , சிகிச்சை , லிம்போமா , புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் , லுகேமியா , தோல் புற்றுநோய் , கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் , மேலும் புற்றுநோய் வகைகள் , தைராய்டு புற்றுநோய் , கருப்பை புற்றுநோய்