செலியாக் நோய்

More: தொடர்புடைய நிபந்தனைகள் , வாழும் , நோய் கண்டறிதல் , அறிகுறிகள் , பசையம் உணர்திறன் , ஊட்டச்சத்து