ஸ்ட்ரோக்

More: தடுப்பு , நோயறிதல் & சிகிச்சை , அறிகுறிகள் , காரணங்கள் & ஆபத்து காரணிகள் , வாழும்