அல்சைமர்

More: கவனிப்பவர்களுக்கு , டிமென்ஷியா மற்றும் தொடர்புடைய புலனுணர்வு சார்ந்த சீர்கேடுகள் , அறிகுறிகள் , தடுப்பு , நோய் கண்டறிதல் , ஆதரவு & சமாளித்தல் , சிகிச்சை , வாழும் , காரணங்கள் & ஆபத்து காரணிகள்