ஆட்டிஸம்

More: வாழும் , ஆட்டிஸம் & குடும்ப வாழ்க்கை , சிகிச்சை / சிகிச்சைமுறை , நோய் கண்டறிதல் , அறிகுறிகள் , ஆதரவு & சமாளித்தல் , காரணங்கள் & ஆபத்து காரணிகள் , உயர் செயல்பாட்டு ஆட்டிஸம் , வயது வந்தோர் ஆட்டிசம்